نام کالا قیمت تعداد حذف
نمونه لوگو با تصوير مالك آن روي قاب لوگو و حكاكي و منبت كاري روي آن
قيمت 300000ریال

نمونه لوگو حكاكي شده طلايي رنگ با تصوير مالك لوگو(حكاكي شده) نمونه لوگو حكاكي شده طلايي رنگ با تصوير مالك لوگو(حكاكي شده)
نمونه لوگو حكاكي شده طلايي رنگ با تصوير مالك لوگو(حكاكي شده)
در قاب هاي نمايشي توضيحات داده شد ولي اين يك لوگو با تصوير مالك آن است كه حكاكي و منبت كاري شده با مشخصات كاربري آن، جهت رئويت درخواست كننده و نمونه سفارش